دومين.HN

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller71.00 $ Premium69.00 $ Platinum66.00 $

.hn دامنه Reseller

  Register71,00 $
  تمدید71,00 $
  بازیابی82,55 $
  انتقال71,00 $

.hn دامنه Premium

  Register69,00 $
  تمدید69,00 $
  بازیابی82,55 $
  انتقال69,00 $

.hn دامنه Platinum

  Register66,00 $
  تمدید66,00 $
  بازیابی82,55 $
  انتقال66,00 $
.HN tld is the دامنه های آمریکایی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .HN top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .HN domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های آمریکایی names. Become .HN دامنه های آمریکایی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : hn
کشور : Honduras
کمترین کاراکتر : 2
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : Yes
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -7 روز
مدت پایان دامنه : -1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 4 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 15 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : Yes