دومين.HOCKEY

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller9.99 $ Premium9.49 $ Platinum8.99 $

.hockey دامنه Reseller

  Register9,99 $
  تمدید46,15 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال46,15 $

.hockey دامنه Premium

  Register9,49 $
  تمدید44,38 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال44,38 $

.hockey دامنه Platinum

  Register8,99 $
  تمدید42,60 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال42,60 $
.HOCKEY tld is the دامنه های ورزشی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .HOCKEY top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .HOCKEY domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های ورزشی names. Become .HOCKEY دامنه های ورزشی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : hockey
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 13
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No