دومين.HOSTING

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller249.99 $ Premium239.99 $ Platinum229.99 $

.hosting دامنه Reseller

  Register249,99 $
  تمدید374,99 $
  انتقال374,99 $

.hosting دامنه Premium

  Register239,99 $
  تمدید359,99 $
  انتقال359,99 $

.hosting دامنه Platinum

  Register229,99 $
  تمدید344,99 $
  انتقال344,99 $
.HOSTING tld is the دامنه های وب و تکنولوژی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .HOSTING top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .HOSTING domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های وب و تکنولوژی names. Become .HOSTING دامنه های وب و تکنولوژی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : hosting
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 2
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 35 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 180 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 0 روز
بروزرسانی مطلق : No