دومين.HOW

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller32.30 $ Premium28.30 $ Platinum27.00 $

.how دامنه Reseller

  Register32,30 $
  تمدید32,30 $
  بازیابی208,00 $
  انتقال32,30 $

.how دامنه Premium

  Register28,30 $
  تمدید28,30 $
  بازیابی208,00 $
  انتقال28,30 $

.how دامنه Platinum

  Register27,00 $
  تمدید27,00 $
  بازیابی208,00 $
  انتقال27,00 $
.HOW tld is the دامنه های آموزشی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .HOW top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .HOW domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های آموزشی names. Become .HOW دامنه های آموزشی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : how
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 2
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1-10 years سال
Renewal Periods : 1-9 years سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : 0 روز
مدت پایان دامنه : 35 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No