دومين.INK

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller29.99 $ Premium26.99 $ Platinum24.99 $

.ink دامنه Reseller

  Register29,99 $
  تمدید29,99 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال29,99 $

.ink دامنه Premium

  Register26,99 $
  تمدید26,99 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال26,99 $

.ink دامنه Platinum

  Register24,99 $
  تمدید24,99 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال24,99 $
.INK tld is the دامنه های نسل جدید. Domain Name API offers free resellers program domain names with .INK top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .INK domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های نسل جدید names. Become .INK دامنه های نسل جدید name reseller.

ثبت دامنه
TLD : ink
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 35 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : Yes