دومين.IRISH

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller6.99 $ Premium6.49 $ Platinum5.99 $

.irish دامنه Reseller

  Register6,99 $
  تمدید13,65 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال13,65 $

.irish دامنه Premium

  Register6,49 $
  تمدید13,13 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال13,13 $

.irish دامنه Platinum

  Register5,99 $
  تمدید12,60 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال12,60 $
.IRISH tld is the دامنه های فرهنگی ارتباطی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .IRISH top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .IRISH domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های فرهنگی ارتباطی names. Become .IRISH دامنه های فرهنگی ارتباطی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : irish
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 13
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : No
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : Yes