دومين.ISTANBUL

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller16.59 $ Premium16.49 $ Platinum16.39 $

.istanbul دامنه Reseller

  Register16,59 $
  تمدید16,59 $
  انتقال16,59 $

.istanbul دامنه Premium

  Register16,49 $
  تمدید16,49 $
  انتقال16,49 $

.istanbul دامنه Platinum

  Register16,39 $
  تمدید16,39 $
  انتقال16,39 $
.ISTANBUL tld is the دامنه های ترکیه. Domain Name API offers free resellers program domain names with .ISTANBUL top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .ISTANBUL domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های ترکیه names. Become .ISTANBUL دامنه های ترکیه name reseller.

ثبت دامنه
TLD : istanbul
کشور : ترکی
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -60 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : Yes