دومين.JETZT

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller6.99 $ Premium6.49 $ Platinum5.99 $

.jetzt دامنه Reseller

  Register6,99 $
  تمدید18,20 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال18,20 $

.jetzt دامنه Premium

  Register6,49 $
  تمدید17,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال17,50 $

.jetzt دامنه Platinum

  Register5,99 $
  تمدید16,80 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال16,80 $
.JETZT tld is the دامنه های رسانه ای. Domain Name API offers free resellers program domain names with .JETZT top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .JETZT domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های رسانه ای names. Become .JETZT دامنه های رسانه ای name reseller.

ثبت دامنه
TLD : jetzt
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No