دومين.JOBURG

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller24.48 $ Premium21.37 $ Platinum20.50 $

.joburg دامنه Reseller

  Register24,48 $
  تمدید24,48 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال24,48 $

.joburg دامنه Premium

  Register21,37 $
  تمدید21,37 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال21,37 $

.joburg دامنه Platinum

  Register20,50 $
  تمدید20,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال20,50 $
.JOBURG tld is the دامنه های جغرافیایی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .JOBURG top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .JOBURG domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های جغرافیایی names. Become .JOBURG دامنه های جغرافیایی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : joburg
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 2
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1-10 years سال
Renewal Periods : 1-9 years سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -7 روز
مدت پایان دامنه : -1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 9 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 20 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 0 روز
بروزرسانی مطلق : No