دومين.JP.NET

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller12.00 $ Premium10.50 $ Platinum9.00 $

.jp.net دامنه Reseller

  Register12,00 $
  تمدید12,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال12,00 $

.jp.net دامنه Premium

  Register10,50 $
  تمدید10,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال10,50 $

.jp.net دامنه Platinum

  Register9,00 $
  تمدید9,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال9,00 $
.JP.NET tld is the ان آی سی تی ال دی اس مرکزی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .JP.NET top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .JP.NET domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for ان آی سی تی ال دی اس مرکزی names. Become .JP.NET ان آی سی تی ال دی اس مرکزی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : jp.net
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 2
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 1
بیشترین تعداد مجاز NS : 13
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : Yes
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : Yes