دومين.KAUFEN

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller6.99 $ Premium6.49 $ Platinum5.99 $

.kaufen دامنه Reseller

  Register6,99 $
  تمدید27,95 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال27,95 $

.kaufen دامنه Premium

  Register6,49 $
  تمدید26,88 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال26,88 $

.kaufen دامنه Platinum

  Register5,99 $
  تمدید25,80 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال25,80 $
.KAUFEN tld is the دامنه های خرید/فروش. Domain Name API offers free resellers program domain names with .KAUFEN top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .KAUFEN domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های خرید/فروش names. Become .KAUFEN دامنه های خرید/فروش name reseller.

ثبت دامنه
TLD : kaufen
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No