دومين.KITCHEN

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller12.99 $ Premium11.99 $ Platinum11.49 $

.kitchen دامنه Reseller

  Register12,99 $
  تمدید49,40 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال49,40 $

.kitchen دامنه Premium

  Register11,99 $
  تمدید47,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال47,50 $

.kitchen دامنه Platinum

  Register11,49 $
  تمدید45,60 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال45,60 $
.KITCHEN tld is the دامنه های خورد و خوراک و نوشیدنی ها. Domain Name API offers free resellers program domain names with .KITCHEN top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .KITCHEN domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های خورد و خوراک و نوشیدنی ها names. Become .KITCHEN دامنه های خورد و خوراک و نوشیدنی ها name reseller.

ثبت دامنه
TLD : kitchen
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No