دومين.KOELN

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller39.99 $ Premium34.99 $ Platinum34.99 $

.koeln دامنه Reseller

  Register39,99 $
  تمدید43,99 $
  بازیابی161,38 $
  انتقال39,99 $

.koeln دامنه Premium

  Register34,99 $
  تمدید38,49 $
  بازیابی161,38 $
  انتقال34,99 $

.koeln دامنه Platinum

  Register34,99 $
  تمدید32,99 $
  بازیابی161,38 $
  انتقال34,99 $
.KOELN tld is the دامنه های جغرافیایی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .KOELN top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .KOELN domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های جغرافیایی names. Become .KOELN دامنه های جغرافیایی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : koeln
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 2
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1-10 years سال
Renewal Periods : 1-9 years سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No