دومين.LIMITED

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller9.99 $ Premium9.49 $ Platinum8.99 $

.limited دامنه Reseller

  Register9,99 $
  تمدید29,90 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال29,90 $

.limited دامنه Premium

  Register9,49 $
  تمدید28,75 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال28,75 $

.limited دامنه Platinum

  Register8,99 $
  تمدید27,60 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال27,60 $
.LIMITED tld is the دامنه های تجاری مالی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .LIMITED top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .LIMITED domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های تجاری مالی names. Become .LIMITED دامنه های تجاری مالی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : limited
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No