دومين.MAKEUP

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller1.99 $ Premium1.89 $ Platinum1.79 $

.makeup دامنه Reseller

  Register1,99 $
  تمدید12,99 $
  بازیابی80,00 $
  انتقال12,99 $

.makeup دامنه Premium

  Register1,89 $
  تمدید12,49 $
  بازیابی80,00 $
  انتقال12,49 $

.makeup دامنه Platinum

  Register1,79 $
  تمدید11,79 $
  بازیابی80,00 $
  انتقال11,79 $
.MAKEUP tld is the دامنه های تخصصی شغلی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .MAKEUP top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .MAKEUP domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های تخصصی شغلی names. Become .MAKEUP دامنه های تخصصی شغلی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : makeup
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 3
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 13
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : Yes
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 35 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No