دومين.MARKET

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller32.90 $ Premium28.50 $ Platinum27.00 $

.market دامنه Reseller

  Register32,90 $
  تمدید32,90 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال32,90 $

.market دامنه Premium

  Register28,50 $
  تمدید28,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال28,50 $

.market دامنه Platinum

  Register27,00 $
  تمدید27,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال27,00 $
.MARKET tld is the دامنه های خرید/فروش. Domain Name API offers free resellers program domain names with .MARKET top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .MARKET domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های خرید/فروش names. Become .MARKET دامنه های خرید/فروش name reseller.

ثبت دامنه
TLD : market
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : 61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No