دومين.ME

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller3.20 $ Premium3.10 $ Platinum2.99 $

.me دامنه Reseller

  Register3,20 $
  تمدید16,99 $
  انتقال16,99 $

.me دامنه Premium

  Register3,10 $
  تمدید15,99 $
  انتقال15,99 $

.me دامنه Platinum

  Register2,99 $
  تمدید14,99 $
  انتقال14,99 $
.ME tld is the دامنه های اروپایی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .ME top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .ME domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های اروپایی names. Become .ME دامنه های اروپایی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : me
کشور : Montenegro
کمترین کاراکتر : 3
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : 0 روز
مدت پایان دامنه : 44 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : Yes