دومين.MENU

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller40.00 $ Premium35.00 $ Platinum34.00 $

.menu دامنه Reseller

  Register40,00 $
  تمدید40,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال40,00 $

.menu دامنه Premium

  Register35,00 $
  تمدید35,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال35,00 $

.menu دامنه Platinum

  Register34,00 $
  تمدید34,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال34,00 $
.MENU tld is the دامنه های خورد و خوراک و نوشیدنی ها. Domain Name API offers free resellers program domain names with .MENU top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .MENU domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های خورد و خوراک و نوشیدنی ها names. Become .MENU دامنه های خورد و خوراک و نوشیدنی ها name reseller.

ثبت دامنه
TLD : menu
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 2
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1-10 years سال
Renewal Periods : 1-9 years سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No