دومين.MEX.COM

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller16.00 $ Premium14.00 $ Platinum12.50 $

.mex.com دامنه Reseller

  Register16,00 $
  تمدید16,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال16,00 $

.mex.com دامنه Premium

  Register14,00 $
  تمدید14,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال14,00 $

.mex.com دامنه Platinum

  Register12,50 $
  تمدید12,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال12,50 $
.MEX.COM tld is the ان آی سی تی ال دی اس مرکزی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .MEX.COM top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .MEX.COM domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for ان آی سی تی ال دی اس مرکزی names. Become .MEX.COM ان آی سی تی ال دی اس مرکزی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : mex.com
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 13
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : Yes