دومين.MIAMI

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller22.50 $ Premium20.50 $ Platinum18.50 $

.miami دامنه Reseller

  Register22,50 $
  تمدید22,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال22,50 $

.miami دامنه Premium

  Register20,50 $
  تمدید20,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال20,50 $

.miami دامنه Platinum

  Register18,50 $
  تمدید18,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال18,50 $
.MIAMI tld is the دامنه های سیاحتی تفریحی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .MIAMI top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .MIAMI domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های سیاحتی تفریحی names. Become .MIAMI دامنه های سیاحتی تفریحی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : miami
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 13
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : No
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : سال
Renewal Periods : سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : Yes