دومين.MOM

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller1.99 $ Premium1.89 $ Platinum1.79 $

.mom دامنه Reseller

  Register1,99 $
  تمدید32,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال32,50 $

.mom دامنه Premium

  Register1,89 $
  تمدید31,25 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال31,25 $

.mom دامنه Platinum

  Register1,79 $
  تمدید29,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال29,50 $
.MOM tld is the دامنه های فرهنگی ارتباطی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .MOM top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .MOM domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های فرهنگی ارتباطی names. Become .MOM دامنه های فرهنگی ارتباطی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : mom
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 13
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 35 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 180 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 0 روز
بروزرسانی مطلق : No