دومين.NAVY

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller28.99 $ Premium26.99 $ Platinum23.99 $

.navy دامنه Reseller

  Register28,99 $
  تمدید28,99 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال28,99 $

.navy دامنه Premium

  Register26,99 $
  تمدید26,99 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال26,99 $

.navy دامنه Platinum

  Register23,99 $
  تمدید23,99 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال23,99 $
.NAVY tld is the ان آی سی تی ال دی اس مرکزی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .NAVY top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .NAVY domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for ان آی سی تی ال دی اس مرکزی names. Become .NAVY ان آی سی تی ال دی اس مرکزی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : navy
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 1
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : No
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : 0 روز
مدت پایان دامنه : 0 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 0 روز
مدت پرداخت های دامنه : 0 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 0 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 0 روز
بروزرسانی مطلق : No