دومين.NET

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller13.99 $ Premium13.49 $ Platinum12.99 $

.net دامنه Reseller

  Register13,99 $
  تمدید13,99 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال13,99 $

.net دامنه Premium

  Register13,49 $
  تمدید13,49 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال13,49 $

.net دامنه Platinum

  Register12,99 $
  تمدید12,99 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال12,99 $
.NET tld is the دامنه های پرطرفدار. Domain Name API offers free resellers program domain names with .NET top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .NET domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های پرطرفدار names. Become .NET دامنه های پرطرفدار name reseller.

ثبت دامنه
TLD : net
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 3
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 13
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : Yes
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -20 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : -20 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : Yes