دومين.NETWORK

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller6.50 $ Premium6.25 $ Platinium6.00 $

.network دامنه Reseller

  Register6,50 $
  تمدید28,00 $
  انتقال28,00 $

.network دامنه Premium

  Register6,25 $
  تمدید26,00 $
  انتقال26,00 $

.network دامنه Platinium

  Register6,00 $
  تمدید24,00 $
  انتقال24,00 $
.NETWORK tld is the دامنه های وب و تکنولوژی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .NETWORK top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .NETWORK domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های وب و تکنولوژی names. Become .NETWORK دامنه های وب و تکنولوژی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : network
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 2
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No