دومين.NOM.RO

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller53.72 $ Premium51.00 $ Platinum42.53 $

.nom.ro دامنه Reseller

  Register53,72 $
  تمدید53,72 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال53,72 $

.nom.ro دامنه Premium

  Register51,00 $
  تمدید51,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال51,00 $

.nom.ro دامنه Platinum

  Register42,53 $
  تمدید42,53 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال42,53 $
.NOM.RO tld is the دامنه های اروپایی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .NOM.RO top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .NOM.RO domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های اروپایی names. Become .NOM.RO دامنه های اروپایی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : nom.ro
کشور : Romania
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 6
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : No
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -1 روز
مدت پایان دامنه : -1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : -1 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 90 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 0 روز
بروزرسانی مطلق : Yes