دومين.NOWRUZ

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller13.99 $ Premium12.99 $ Platinum11.99 $

.nowruz دامنه Reseller

  Register13,99 $
  تمدید13,99 $
  بازیابی13,99 $
  انتقال13,99 $

.nowruz دامنه Premium

  Register12,99 $
  تمدید12,99 $
  بازیابی12,99 $
  انتقال12,99 $

.nowruz دامنه Platinum

  Register11,99 $
  تمدید11,99 $
  بازیابی11,99 $
  انتقال11,99 $
.NOWRUZ tld is the دامنه های آسیایی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .NOWRUZ top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .NOWRUZ domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های آسیایی names. Become .NOWRUZ دامنه های آسیایی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : nowruz
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 1
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : 0 روز
مدت پایان دامنه : 0 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 0 روز
مدت پرداخت های دامنه : 0 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 0 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 0 روز
بروزرسانی مطلق : No