دومين.PARIS

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller50.65 $ Premium46.00 $ Platinum44.55 $

.paris دامنه Reseller

  Register50,65 $
  تمدید50,65 $
  بازیابی70,85 $
  انتقال50,65 $

.paris دامنه Premium

  Register46,00 $
  تمدید46,00 $
  بازیابی70,85 $
  انتقال46,00 $

.paris دامنه Platinum

  Register44,55 $
  تمدید44,55 $
  بازیابی70,85 $
  انتقال44,55 $
.PARIS tld is the دامنه های جغرافیایی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .PARIS top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .PARIS domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های جغرافیایی names. Become .PARIS دامنه های جغرافیایی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : paris
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 2
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : سال
Renewal Periods : سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No