دومين.PUB

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller32.90 $ Premium30.00 $ Platinum28.00 $

.pub دامنه Reseller

  Register32,90 $
  تمدید32,90 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال32,90 $

.pub دامنه Premium

  Register30,00 $
  تمدید30,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال30,00 $

.pub دامنه Platinum

  Register28,00 $
  تمدید28,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال28,00 $
.PUB tld is the دامنه های خورد و خوراک و نوشیدنی ها. Domain Name API offers free resellers program domain names with .PUB top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .PUB domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های خورد و خوراک و نوشیدنی ها names. Become .PUB دامنه های خورد و خوراک و نوشیدنی ها name reseller.

ثبت دامنه
TLD : pub
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No