دومين.RICH

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller2550.00 $ Premium2400.00 $ Platinum1200.00 $

.rich دامنه Reseller

  Register2.550,00 $
  تمدید2.550,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال2.550,00 $

.rich دامنه Premium

  Register2.400,00 $
  تمدید2.400,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال2.400,00 $

.rich دامنه Platinum

  Register1.200,00 $
  تمدید1.200,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال1.200,00 $
.RICH tld is the دامنه های لایف استایل و زندگی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .RICH top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .RICH domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های لایف استایل و زندگی names. Become .RICH دامنه های لایف استایل و زندگی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : rich
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 2
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 1
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : Yes