دومين.ROCKS

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller6.99 $ Premium6.49 $ Platinum5.99 $

.rocks دامنه Reseller

  Register6,99 $
  تمدید15,60 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال15,60 $

.rocks دامنه Premium

  Register6,49 $
  تمدید15,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال15,00 $

.rocks دامنه Platinum

  Register5,99 $
  تمدید14,40 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال14,40 $
.ROCKS tld is the دامنه های لایف استایل و زندگی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .ROCKS top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .ROCKS domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های لایف استایل و زندگی names. Become .ROCKS دامنه های لایف استایل و زندگی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : rocks
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No