دومين.SALON

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller9.99 $ Premium9.49 $ Platinum8.99 $

.salon دامنه Reseller

  Register9,99 $
  تمدید49,40 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال49,40 $

.salon دامنه Premium

  Register9,49 $
  تمدید47,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال47,50 $

.salon دامنه Platinum

  Register8,99 $
  تمدید45,60 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال45,60 $
.SALON tld is the دامنه های تخصصی شغلی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .SALON top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .SALON domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های تخصصی شغلی names. Become .SALON دامنه های تخصصی شغلی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : salon
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 13
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No