دومين.SCHULE

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller15.49 $ Premium14.99 $ Platinum13.99 $

.schule دامنه Reseller

  Register15,49 $
  تمدید18,20 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال18,20 $

.schule دامنه Premium

  Register14,99 $
  تمدید17,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال17,50 $

.schule دامنه Platinum

  Register13,99 $
  تمدید16,80 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال16,80 $
.SCHULE tld is the دامنه های آموزشی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .SCHULE top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .SCHULE domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های آموزشی names. Become .SCHULE دامنه های آموزشی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : schule
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No