دومين.SHOES

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller25.99 $ Premium24.99 $ Platinum23.99 $

.shoes دامنه Reseller

  Register25,99 $
  تمدید49,40 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال49,40 $

.shoes دامنه Premium

  Register24,99 $
  تمدید47,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال47,50 $

.shoes دامنه Platinum

  Register23,99 $
  تمدید45,60 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال45,60 $
.SHOES tld is the دامنه های خرید/فروش. Domain Name API offers free resellers program domain names with .SHOES top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .SHOES domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های خرید/فروش names. Become .SHOES دامنه های خرید/فروش name reseller.

ثبت دامنه
TLD : shoes
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No