دومين.SHOPPING

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller9.99 $ Premium9.49 $ Platinum8.99 $

.shopping دامنه Reseller

  Register9,99 $
  تمدید29,90 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال29,90 $

.shopping دامنه Premium

  Register9,49 $
  تمدید28,75 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال28,75 $

.shopping دامنه Platinum

  Register8,99 $
  تمدید27,60 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال27,60 $
.SHOPPING tld is the دامنه های نسل جدید. Domain Name API offers free resellers program domain names with .SHOPPING top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .SHOPPING domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های نسل جدید names. Become .SHOPPING دامنه های نسل جدید name reseller.

ثبت دامنه
TLD : shopping
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 1
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No