دومين.SKI

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller25.99 $ Premium24.99 $ Platinum23.99 $

.ski دامنه Reseller

  Register25,99 $
  تمدید49,40 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال49,40 $

.ski دامنه Premium

  Register24,99 $
  تمدید47,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال47,50 $

.ski دامنه Platinum

  Register23,99 $
  تمدید45,60 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال45,60 $
.SKI tld is the دامنه های ورزشی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .SKI top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .SKI domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های ورزشی names. Become .SKI دامنه های ورزشی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : ski
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 13
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No