دومين.SOLAR

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller6.99 $ Premium6.49 $ Platinum5.99 $

.solar دامنه Reseller

  Register6,99 $
  تمدید52,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال52,00 $

.solar دامنه Premium

  Register6,49 $
  تمدید50,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال50,00 $

.solar دامنه Platinum

  Register5,99 $
  تمدید48,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال48,00 $
.SOLAR tld is the دامنه های وب و تکنولوژی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .SOLAR top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .SOLAR domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های وب و تکنولوژی names. Become .SOLAR دامنه های وب و تکنولوژی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : solar
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No