دومين.SPACE

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller0.99 $ Premium0.94 $ Platinum0.89 $

.space دامنه Reseller

  Register0,99 $
  تمدید22,99 $
  بازیابی80,00 $
  انتقال22,99 $

.space دامنه Premium

  Register0,94 $
  تمدید21,99 $
  بازیابی80,00 $
  انتقال21,99 $

.space دامنه Platinum

  Register0,89 $
  تمدید20,99 $
  بازیابی80,00 $
  انتقال20,99 $
.SPACE tld is the دامنه های وب و تکنولوژی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .SPACE top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .SPACE domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های وب و تکنولوژی names. Become .SPACE دامنه های وب و تکنولوژی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : space
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 2
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 35 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : Yes