دومين.SUCKS

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller249.00 $ Premium245.00 $ Platinum243.00 $

.sucks دامنه Reseller

  Register249,00 $
  تمدید249,00 $
  بازیابی364,00 $
  انتقال249,00 $

.sucks دامنه Premium

  Register245,00 $
  تمدید245,00 $
  بازیابی364,00 $
  انتقال245,00 $

.sucks دامنه Platinum

  Register243,00 $
  تمدید243,00 $
  بازیابی364,00 $
  انتقال243,00 $
.SUCKS tld is the دامنه های لایف استایل و زندگی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .SUCKS top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .SUCKS domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های لایف استایل و زندگی names. Become .SUCKS دامنه های لایف استایل و زندگی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : sucks
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 2
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 13
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : Yes