دومين.SURF

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller39.27 $ Premium37.51 $ Platinum34.51 $

.surf دامنه Reseller

  Register39,27 $
  تمدید39,27 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال39,27 $

.surf دامنه Premium

  Register37,51 $
  تمدید37,51 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال37,51 $

.surf دامنه Platinum

  Register34,51 $
  تمدید34,51 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال34,51 $
.SURF tld is the دامنه های ورزشی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .SURF top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .SURF domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های ورزشی names. Become .SURF دامنه های ورزشی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : surf
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : سال
Renewal Periods : سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No