دومين.SWISS

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller144.00 $ Premium128.00 $ Platinum113.00 $

.swiss دامنه Reseller

  Register144,00 $
  تمدید144,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال144,00 $

.swiss دامنه Premium

  Register128,00 $
  تمدید128,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال128,00 $

.swiss دامنه Platinum

  Register113,00 $
  تمدید113,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال113,00 $
.SWISS tld is the دامنه های فرهنگی ارتباطی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .SWISS top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .SWISS domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های فرهنگی ارتباطی names. Become .SWISS دامنه های فرهنگی ارتباطی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : swiss
کشور : Switzerland
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 1
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : Yes