دومين.TAIPEI

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller21.50 $ Premium19.00 $ Platinum18.50 $

.taipei دامنه Reseller

  Register21,50 $
  تمدید21,50 $
  بازیابی104,00 $
  انتقال21,50 $

.taipei دامنه Premium

  Register19,00 $
  تمدید19,00 $
  بازیابی104,00 $
  انتقال19,00 $

.taipei دامنه Platinum

  Register18,50 $
  تمدید18,50 $
  بازیابی104,00 $
  انتقال18,50 $
.TAIPEI tld is the دامنه های فرهنگی ارتباطی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .TAIPEI top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .TAIPEI domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های فرهنگی ارتباطی names. Become .TAIPEI دامنه های فرهنگی ارتباطی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : taipei
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 3
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 13
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 35 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 0 روز
بروزرسانی مطلق : No