دومين.TECHNOLOGY

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller5.20 $ Premium5.00 $ Platinium4.80 $

.technology دامنه Reseller

  Register5,20 $
  تمدید28,00 $
  انتقال28,00 $

.technology دامنه Premium

  Register5,00 $
  تمدید26,00 $
  انتقال26,00 $

.technology دامنه Platinium

  Register4,80 $
  تمدید24,00 $
  انتقال24,00 $
.TECHNOLOGY tld is the دامنه های وب و تکنولوژی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .TECHNOLOGY top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .TECHNOLOGY domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های وب و تکنولوژی names. Become .TECHNOLOGY دامنه های وب و تکنولوژی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : technology
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 2
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No