دومين.TIROL

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller31.85 $ Premium28.50 $ Platinum26.99 $

.tirol دامنه Reseller

  Register31,85 $
  تمدید31,85 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال31,85 $

.tirol دامنه Premium

  Register28,50 $
  تمدید28,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال28,50 $

.tirol دامنه Platinum

  Register26,99 $
  تمدید26,99 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال26,99 $
.TIROL tld is the دامنه های فرهنگی ارتباطی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .TIROL top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .TIROL domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های فرهنگی ارتباطی names. Become .TIROL دامنه های فرهنگی ارتباطی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : tirol
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 2
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 13
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : Yes
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No