دومين.TOKYO

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller17.90 $ Premium14.50 $ Platinum13.12 $

.tokyo دامنه Reseller

  Register17,90 $
  تمدید17,90 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال17,90 $

.tokyo دامنه Premium

  Register14,50 $
  تمدید14,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال14,50 $

.tokyo دامنه Platinum

  Register13,12 $
  تمدید13,12 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال13,12 $
.TOKYO tld is the دامنه های جغرافیایی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .TOKYO top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .TOKYO domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های جغرافیایی names. Become .TOKYO دامنه های جغرافیایی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : tokyo
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 2
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1-10 years سال
Renewal Periods : 1-9 years سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No