دومين.TOWN

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller6.99 $ Premium6.49 $ Platinum5.99 $

.town دامنه Reseller

  Register6,99 $
  تمدید29,90 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال29,90 $

.town دامنه Premium

  Register6,49 $
  تمدید28,75 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال28,75 $

.town دامنه Platinum

  Register5,99 $
  تمدید27,60 $
  بازیابی28,00 $
  انتقال27,60 $
.TOWN tld is the دامنه های جغرافیایی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .TOWN top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .TOWN domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های جغرافیایی names. Become .TOWN دامنه های جغرافیایی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : town
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No