دومين.UK.COM

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller32.95 $ Premium28.83 $ Platinum25.98 $

.uk.com دامنه Reseller

  Register32,95 $
  تمدید32,95 $
  انتقال32,95 $

.uk.com دامنه Premium

  Register28,83 $
  تمدید28,83 $
  انتقال28,83 $

.uk.com دامنه Platinum

  Register25,98 $
  تمدید25,98 $
  انتقال25,98 $
.UK.COM tld is the دامنه های پرطرفدار. Domain Name API offers free resellers program domain names with .UK.COM top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .UK.COM domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های پرطرفدار names. Become .UK.COM دامنه های پرطرفدار name reseller.

ثبت دامنه
TLD : uk.com
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 13
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : Yes