دومين.VOTING

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller1329.00 $ Premium1319.00 $ Platinum1299.00 $

.voting دامنه Reseller

  Register1.329,00 $
  تمدید1.461,90 $
  بازیابی2.730,00 $
  انتقال1.329,00 $

.voting دامنه Premium

  Register1.319,00 $
  تمدید1.450,90 $
  بازیابی2.730,00 $
  انتقال1.319,00 $

.voting دامنه Platinum

  Register1.299,00 $
  تمدید1.428,90 $
  بازیابی2.730,00 $
  انتقال1.299,00 $
.VOTING tld is the دامنه های فرهنگی ارتباطی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .VOTING top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .VOTING domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های فرهنگی ارتباطی names. Become .VOTING دامنه های فرهنگی ارتباطی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : voting
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 2
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1-10 years سال
Renewal Periods : 1-9 years سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No