دومين.VOYAGE

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller6.99 $ Premium6.49 $ Platinum5.99 $

.voyage دامنه Reseller

  Register6,99 $
  تمدید46,15 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال46,15 $

.voyage دامنه Premium

  Register6,49 $
  تمدید44,38 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال44,38 $

.voyage دامنه Platinum

  Register5,99 $
  تمدید42,60 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال42,60 $
.VOYAGE tld is the دامنه های سیاحتی تفریحی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .VOYAGE top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .VOYAGE domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های سیاحتی تفریحی names. Become .VOYAGE دامنه های سیاحتی تفریحی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : voyage
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No